Biz hakda

Anhui Fangyuan Plastik & Kauçuk Co., Ltd., Anhui welaýatynyň "Hytaý Karbon Jülgesi • Green Gold Huaibei" energiýa şäheri bolan Huaibei-de ýerleşýär. Ekran panelleri zawody we rezin ekran panelleri zawody, tutuş meýdany 15000 inedördül metre barabardyr. Häzirki wagtda 200-den gowrak işgäri we orta we ýokary derejeli atlary bolan 30 dolandyryjy bar, 30 ýyldan gowrak zähmet çekenden soň, ol ösdi Hytaýda ýokary derejeli ýöriteleşdirilen köp gatly ýokary ýygylykly titreýän ekran maşynlaryny we poliuretan ekran panellerini öndürmekde öňdebaryjy kärhana. Häzirki wagtda bu korporasiýa dünýäde iň giňişleýin ekran öndürijisine öwrüldi, Fangyuan önümleri 23-den gowrak ýurda eksport edildi. Fangyuan, ýokary tehnologiýaly kärhana hökmünde baha berilýär we ISO Üç ulgam sertifikatyna eýe bolýar.

FY Series Fine Sand Recovery Machine (2)

Esasy önümler
Önümler metal minerallary gaýtadan işlemek, metal däl minerallary gaýtadan işlemek, kömür taýýarlamak, gurluşyk materiallary we beýleki pudaklary öz içine alýar, esasan: köp gatly ýokary ýygylykly ekranlar, ýokary ýygylykly suwlandyryjy ekranlar, çyzykly ekranlar, siklon, poliuretan inçe ekran meshi, poliuretan we rezin ekran panelleri, metal ekran panelleri we ekran panelleri we beýleki dürli barlag enjamlary esbaplary, gidrokislon, tigir çäge ýuwujy we çäge dikeldiş maşynlary.

Güýçli gözleg we innowasiýa fon
Anhui Fangyuan, döredilmeginiň başynda doly desgalar we ýokary derejeli ylmy gözleg topary bolan kärhana gözleg merkezini döretdi."Önümçilik, öwreniş we gözleg" çärelerini geçirmäge borçlanýar.Zehinleri yzygiderli tanatmak, täze önümleri we täze önümçilik işlerini ösdürmek üçin Beihang uniwersiteti, Hytaý Magdan we Tehnologiýa Uniwersiteti, Anhui Ylym we Tehnologiýa Uniwersiteti, Huaibei Adaty Uniwersiteti we töwerekdäki beýleki iri döwlet kärhanalary bilen yzygiderli hyzmatdaşlyk edýär. .“Fangyuan”, import edilýän önümleriň monopoliýasyny bozmak üçin Beihang uniwersiteti bilen hyzmatdaşlykda poliuretan inçe ekran toruny döretdi.Hytaýyň Magdan we Tehnologiýa Uniwersiteti bilen “Ylym we Tehnologiýa Üstünlik baýragyna” eýe bolan agyrlyk güýjüniň konsentrasiýasynyň çägini azaltmak üçin işledik.
Kuwwatly gözleg kuwwaty bilen goldanan Fangyuan, Europeanewropa CPU (MDI / TDI) galyplaýjy ekran panellerinden, rezin ekran panellerinden, Japaneseaponiýanyň TPU ekrany berkitilen polat simden, Amerikanyň poliurehane jerimesinden ybarat dört sany uly marka markasynda tehniki üstünlik gazandy. ekran meshi, Günorta Amerikanyň Hump şekilli ekran panelleri.

Esasy müşderiler
Kompaniýanyň esasy bazarlary gara magdan (demir magdany), kömür, himiýa senagaty, gurluşyk materiallary, nebit we beýleki kir ýuwujy we aýralyk pudaklarynda ýerleşýär.
Kömür gazyp almakda onuň esasy müşderileri “Shenhua Group”, “Shandong Energy Group”, “Shanxi Coking Coal Group”, “Fenxi Mining Industry Group”, “Huozhou Coal Power Group”, “Datong Coal Mine Group”, “Yanzhou” kömür senagaty topary ýaly 30-dan gowrak müşderi bar, 300-den gowrak müşderi bar onlaýn operasiýa enjamlary;
Demir we polat pudagynda esasy müşderiler Baosteel, WISCO, Ansteel, Shougang, Pangang, Laigang, TISCO, Hebei Xinda, Chengde HENGWEI Mining Group we Hebei Yuantong Mining Group, 1000-e golaý onlaýn enjamy bar;
Reňkli senagatda esasy müşderiler Jiangxi Mis, Zhongzhou Alýumin, Zijin Mining, nanunnan Tin Mining, China Reňkli Metals, Jiangxi Tungsten we beýleki ulanyjylar, 100-e golaý onlaýn operasiýa enjamy bar;
Gurluşyk materiallarynda “Quanhua Mining and Machinery” “Fangyuan” -yň köp ýyllap strategiki hyzmatdaşlarydyr.Kompaniýanyň öz-özüni import etmek we eksport etmek hukugy bar.Önümleri Awstraliýa, Ispaniýa, Braziliýa, Çili, Hindistan, Wýetnam, Indoneziýa, Nýuzland we Kanada ýaly 23 ýurda eksport edilýär.

Näme üçin Fangyuan saýlamaly?

Birinjiden, kompaniýanyň enjamlary öndürmekde ýokary derejesi bar.
Qualityokary hilli çig mal we maşynlar bilen öndürilen önümler ýokary hilli we durnukly öndürijilik alýar.

Ikinjiden, önümiň aýratynlyklary we görnüşleri gaty doly.
Fangyuan önümleri peýdalanmagyň we kömür taýýarlaýyş pudagynyň ähli amaly ugurlaryny öz içine alýar, bazara amatly ýer berýär.

Üçünjiden, “Fangyuan” markasynyň şol bir pudakda aç-açan artykmaçlyklary bar.
30 ýyllyk ösüşden soň, önümiň ajaýyp hili, satuwdan soňky ýokary hilli hyzmaty we işewürlik bitewiligi pelsepesi bilen "Fangyuan" markasy özboluşly özüne çekijini döretdi we diňe bir Hytaýda däl, eýsem halkara bazarynda-da ýokary abraý gazandy. barlag pudagynda.

Dördünjiden, dürli patentler.
Fangýuan garaşsyz intellektual eýeçilik hukuklaryna ünsi jemleýär we köp patentlenen önümleri alýar.

Bäşinji toparyň artykmaçlygy
Birnäçe ýyllyk ösüşden soň, kompaniýa kem-kemden polimer tehnologiýasyny, galyndy dizaýny, kompýuter tehnologiýasy, kömür taýýarlamak we peýdalanmak, mehaniki dizaýn we beýleki dersleri öz içine alýan tehnikler toparyny kem-kemden ösdürdi.Kompaniýanyň durnukly ösüşi üçin ýeterlik kinetiki energiýa toplan mineral barlag tehnologiýasynda baý teoretiki toplama we ýerinde amaly tejribe bar.

Yllaryň dowamynda hemişe "bitewilik" we "sazlaşyk" maksadyna eýereris.Ulanyjynyň kanagatlanmagy biziň hemişelik gözlegimizdir.Bütewiligi esas, ylym we tehnologiýany hereketlendiriji güýç hökmünde kabul etmek, kärhanany ösdürmek we müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin ösen tehnologiýa we ylmy dolandyryş düşünjesine daýanmak, netijeliligi ýokarlandyrmak üçin dolandyryş elmydama hemişelik maksat bolup durýar.

Fangyuan ekrany, Hytaýyň global, global magdançylyk, peýdaly hünärmen!