“Anhui Fangyuan Multi Stack” ýokary ýygylykly ajaýyp ekran 6-njy Hytaý Halkara kömür we arassa we netijeli peýdalanmak sergisinde görkezildi

Anhui Fangyuan, 2020-nji ýylyň 8-nji noýabryndan 10-njy noýabry aralygynda Taýuan şäherinde geçirilen 6-njy Hytaý Halkara Kömür we Arassa we Netijeli Ulanyş Sergisine gatnaşmak üçin çagyryldy. kompaniýa tarapyndan özbaşdak öndürilýär we iki oýlap tapyş patenti, şeýle hem rezin we poliuretan ekran panelleriniň beýleki görnüşleri bar.

Sergi mahalynda gaýtadan işlemegiň takyklygy, poslama garşy we aşaga çydamly bejermek, aňsat işlemek, ulanmak we tehniki taýdan üpjün etmek nukdaýnazaryndan kompaniýamyzyň ýokary ýygylykly köp gatly ýokary ýygylykly barlag maşynynyň adamlaşdyrylan dizaýny gatnaşyjylar tarapyndan ýokary ykrar edildi we öwüldi. müşderiler.

Öndürilen köp gatly ýokary ýygylykly barlag enjamy, esasan, ýukajyk aýralyk ulgamynda gödek kesmek, süýjedmek we suwsuzlandyrmak üçin ulanylýar.Köp gatly ýokary ýygylykly barlag enjamy poliuretan inçe ekrany (FY-elek görnüşi) bilen özbaşdak işlenip düzülen we öndürilýändigi sebäpli açylyş tizligi ýokary (≥ 32%), ekranyň deşikleri konusly deşik dizaýnydyr. petiklemeýän we inçe däneli materiallaryň takyk, täsirli we mejbury klassifikasiýasyna ýetip biler, şonuň üçin barlagyň netijeliligi ýokarydyr (≥ 80%).Beýleki bahalandyryjy deslimasiýa enjamlary bilen deňeşdirilende, ýokary külli palçyklary aýyrmagyň täsiri ajaýyp, gödek we arassa kömür palçyklarynyň dikeldiş tizligi ep-esli gowulaşyp biler.Poliuretan inçe ekranyň ululyklary 0.075mm, 0.1mm, 0.125mm, 0.15mm, 0.18mm, 0.18SS, 0.23mm, 0.25mm, 0.3mm, 0.32mm, 0.35mm, 0.39mm, 0.43mm, 0.5mm, Kömür taýýarlaýanlar tarapyndan saýlanyp bilinjek 0.6mm, 0.7mm, 0.85mm, 1.0mm we ş.m.


Iş wagty: Mart-29-2022