"Täze binany açmak üçin garaşsyz gözleg we ösüş"

Huaibei ykdysady ösüş zolagynyň Longhu ýokary tehnologiýa zolagynda, ekran önümçiligi bilen meşgullanýan milli ýokary tehnologiýaly kärhana bu pudakda abraý gazandy we 20 ýyldan gowrak sessiz zähmetden soň ýuwaş-ýuwaşdan halkara derejesinde ýüze çykdy.Bu, ýöriteleşdirilen ekran we ekran panellerini öndüriji Huai-Anhui Fangyuan Plastic Co., Ltd.-e maýa goýlan kompaniýa.

Independent research and development to break new ground (1)

“Bu ýyl kompaniýamyzyň önümleri Hytaýyň 10-dan gowrak welaýatynda we häkimliginde satylýar, şeýle hem ABŞ, Braziliýa, Günorta Afrika, Çili, Awstraliýa we beýleki ýurtlara eksport edilýär.Satuw girdejisiniň 50 million ýuana ýetmegine garaşylýar. ”24-nji dekabrda "Anhui Fangyuan Plastic & Rubber Co., Ltd." -iň başlygy Çeng oa bu reporterurnaliste aýtdy.Häzirki wagtda, üznüksiz innowasiýa we garaşsyz gözleg we işläp düzmek arkaly, “Fangyuan Plastics” rezin ekranlaryň bir önümçiliginden peýdalanyp, girdeji pudagynyň zynjyryna öwrüldi.Önümlerine siklonlar, aşa aşaga çydamly çyzgylar, konweýer bufer düşekleri, asma rezin turbalar, ýük göterijiler we agyr ýük awtoulag tekerleri we beýleki meýdanlar girýär.

Independent research and development to break new ground (2)

“Fangyuan Plastics” tarapyndan özbaşdak işlenip düzülen poliuretan inçe ekrany mineral önümleriň arassalygyny ýokarlandyryp, ulanylandan soň metalyň dikeliş derejesini 15% -den 35% -e çenli ýokarlandyryp biler.Poliuretan inçe ekran tehnologiýasy gözlegleri gaty gymmat we umumy bir gezeklik şekillendirmek kyn.Galyndy dizaýnyndan önümi düzmeklige çenli gözlegde köp sanly tehnik talap edilýär.“Fangyuan Plastics” -iň gözleg we barlag işgärleri 10 ýyl dowam etdi we gözleg we ösüş gaznalaryna jemi 20 million ýuan maýa goýdy.Müňlerçe synagdan soň, bu tehniki önümi 2008-nji ýylda üstünlikli ösdürdiler we iki sany milli oýlap tapyş patentini aldylar.Ondan soň, kompaniýa ilkinji gezek 2009-njy ýylda milli ýokary tehnologiýaly kärhana şahadatnamasyny berdi we önümlerine öňdebaryjy täze önümler gowşuryldy we kompaniýanyň ösüşi täze derejä çykdy.

Independent research and development to break new ground (3)

“Fangyuan Plastics” tarapyndan gurlan täze zawodda habarçy birnäçe işçiniň öndüren täze önümlerini ýygnaýandygyny gördi.Çeng oa reportersurnalistlere “Fangyuan Plastics” -iň ekran önümçilik tehnologiýasyny yzygiderli kämilleşdirmek arkaly ähli enjam enjamlarynyň resmi önümçiligini amala aşyrandygyny aýtdy.Bu köp gatly ýokary ýygylykly ekran, kompaniýa tarapyndan özbaşdak işlenip düzülen ähli enjamyň täze önümidir.Poliuretan inçe ekrany goşandan soň, magdan üwemek birligine elektrik energiýasyny sarp edip, mineral tozany ep-esli azaldyp biler.Metal we metal däl minerallary bölmek üçin üstünlikli ulanyldy.Habarlara görä, önüm 2013-nji ýylda Şandong Longkou kömür taýýarlaýyş zawodynda gurlup, ulanylandan soň zawodyň ýylda 60 million ýuana ykdysady girdeji getirmegine garaşylýar.

Çeng oa reportersurnalistlere ýurduň polat kompaniýalarynyň we magdançylyk kärhanalarynyň köpüsiniň diňe önümiň hili pes bolman, eýsem ägirt uly galyndylara sebäp bolýan polat ekranlary ulanýandygyny aýtdy.Countryurdumda magdanyň umumy isleginiň statistikasyna görä, inçe ekranly köp gatly ýokary ýygylykly ekranlaryň hemmesi gurlup, ulanylsa, her ýylda 220 million tonna inçe demir tozy dikeldilip bilner, bu bolsa demir magdanynyň baýlyklaryny gorar we tozany we dumany azaltmak.Dumanly howanyň täsiri uly ähmiýete eýe.

Şu ýylyň noýabr aýynyň ahyrynda, Çeng oa, Şenýangda geçirilen 2013-nji ýylyň kontinentara metbugatynyň ilkinji magdan konferensiýasynda Hytaýyň In Engineeringenerçilik akademiýasynyň akademikleri Sun Çuanyao we Pei Rongfu bilen bilelikde konferensiýada çykyş etdi.Çykyşynda, Fangyuan tehnologiýa esaslanýan kärhana hökmünde täze önümleriň we täze prosesleriň işlenip düzülmeginde we öwrenilmeginde, zähmeti köp talap edýän önümçilik usullaryndan ýüz öwrüp, ylymyň we tehnologiýanyň özenini berk tutýandygyny we ünsi jemleýändigini aýtdy. esasy inçe barlag.Torda we bäş esse ýokary ýygylykly barlag enjamynda Fangyuan, içerde we daşary ýurtdaky kärdeşleriniň arasynda hemişe öňdäki hatarda durýar, dürli çykyşlarda önümleriň tehniki mazmunyna üns berýär we garaşsyz gözleg we ösüş arkaly täze ýer açýar. .

Häzirki wagtda “Anhui Fangyuan Plastics Co., Ltd.” 17 sany milli patentlenen tehnologiýa eýe we 120 iş ýerini döretdi.2014-nji ýylda şereket 20 000 inçe ekran we 300 million ýuana çykarylmagyna garaşylýan 300 sany köp gatly ýokary ýygylykly ekran öndürmegi meýilleşdirýär..


Iş wagty: Mart-29-2022