FY-GPS seriýaly çyzykly wibrasiýa ekrany

Gysga düşündiriş:

FY-GPS seriýaly çyzykly yrgyldy ekrany tehniki hyzmat, erkin ygtybarlylyk we ýokary yrgyldy intensiwligine laýyklykda işlenip düzülendir we agyr iş şertlerine laýyk gelýär.Metallurgiýa känleri, kömür, gara reňkli, gurluşyk materiallary, himiýa senagaty we ş.m. ýaly metal we metal däl ýerlerde giňden ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Üstünlik

● Aşgazan çydamly poliuretan örtügi ekranyň akym bölegine sepildi, galan bölegine epoksi boýag sepildi.
Screen Ekran panelleri ýokary açylyş tizligi we uzak ömri bolan poliuretan çig malyndan ýasalýar.
Gurnama tertibi we ekran meshiniň artykmaçlyklary
“Fangyuan Linear Wibrating Screen” -yň ekranlary blokirlemäge we könelmäge çydamly, gurnama usuly demir ýoluň görnüşidir.
Plane Uçar däl uç görnüşli ekran mesleri, açylyş tizligi ýokary bolan ekran maşynyny gurýar.Şol bir meýdan üçin ekran, uçuş däl meýdany “ekran” görnüşinde döredilip, ekranyň meýdanyny ýokarlandyrýar we ekranyň netijeliligini iki esse ýokarlandyrýar.
Original Asyl ekran bilen deňeşdirilende, ekran suwuň süzülmesini iki esse ýokarlandyrýar we maddany netijeli suwsuzlandyrýar we peseldýär.
Screen Ekran panelleri adaty modullar bilen öndürilýär, gurnama nokatlary bilen birikdirilýär we oturdylýar we duralgalar müşderiniň talaplaryna laýyklykda dizaýn edilip bilner.Adatça, ekran paneliniň ululygy 305x610x40mm bolýar.
Plane Uçar däl çyzylan ekran üstündäki barlag deşikleri köpelýär, bu bolsa ekranyň maşynynyň işleýiş ukybyny ýokarlandyrýar.

Mundan başga-da, ýörite ekrana uýgunlaşyp, deşikleriň dakylmagyny azaldyp bilýän kwadrat deşikler, tegelek deşikler we ekranyň duralgalarynyň açyk dizaýnynda uzyn deşikler bar.Blokirleme we aşaga çydamly poliuretan ekran mesleri uzak ömri, ýokary barlag netijeliligini, sökmegi we çalyşmagy uzak wagtlap ulanýar we önümçilik zerurlyklaryny ýerinde kanagatlandyryp biler.

FY-GPS çyzykly wibrasiýa ekrany ýokary ygtybarlylygy, pes näsazlyk derejesini, hiliň kepilligini üpjün edýär we enjamyň dogry işlemegini üpjün edýär.

Arza

FY-GPS series Linear Vibrating Screen (2)
FY-GPS series Linear Vibrating Screen (3)
FY-GPS series Linear Vibrating Screen (4)
FY-GPS series Linear Vibrating Screen (5)

  • Öňki:
  • Indiki: