Poliuretan suwlandyryjy ekran paneli

Gysga düşündiriş:

Fangýuan poliuretan suwlandyryjy ekran panelleri metalda (demir, mis, wolfram, litiý) we metal däl materiallarda (gum, silikon), kömür süýümi we beýleki magdanlarda suwsuzlanmak we demineralizasiýa üçin giňden ulanylýar.
305x305mm, 305x610mm, 610x610mm ýaly müňlerçe galyplar bar, şeýle hem hilimizi we gowşuryş wagtyny üpjün edýän ussahanamyzda galyndylary gaýtadan işleýän maşynlar bar.Sizhli ululyklar müşderileriň islegi hökmünde düzülip bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Üstünlik

● Poliuretan çyzykly suwlandyryjy ekran panelleri ýeňil agramyň, kiçi ýüküň, ekran maşynynyň az sarp edilmeginiň, suwsuzlanmagyň gowy täsiriniň, ýokary gaýtadan işleýiş kuwwatynyň, ýokary öndürijiligiň, pes sesiň, ýokary netijeliligiň, energiýany tygşytlamagyň, daşky gurşawyň goragynyň, ýokary açylyş tizliginiň artykmaçlyklaryna eýedir we ş.m.
● Suwsuzlanmak we orta aýyrmak üçin amatly önüm.
● Poliuretan önümleri energiýany tygşytlap, sarp etmegi azaldyp we kärhanalar üçin peýdany artdyryp biler.

Polyurethane Dewatering Screen Panel (5)

Gurnama usullary, gurnamak üçin amatly, sökmek we çalyşmak aňsat bolan demir ýol görnüşini we demir ýol oturgyjyny öz içine alýar.Ownuk ölçegli modully ekran panelleri, uly ululyk bilen deňeşdirilende köp çykdajylary tygşytlap biler, diňe döwülen kiçijik bölegi ýerine uly bölegi çalşyň.Adaty ululyklar 305x305, 305x610 we 300x800, beýleki ululyklary hem sazlap bolýar, sebäbi galyndylary gaýtadan işleýän maşynlarymyz bar, diňe çyzgy ýa-da nusgalary iberiň, olar ýaly öndürip bileris.
Poliuretan suwlandyryjy ekran panelleriniň uzak ömri we uly göterijilik ukyby bar.Poliuretan suwlandyryjy ekranyň önümçilik materialy, aşgazana garşy häsiýeti, çeýeligi we uly göterijilik ukyby bolan polimer organiki elastomerine degişlidir.Poliuretan ekran panelleriniň önümçilik çig malynyň uzak möhletleýin üýtgeýän ýük astynda öçürilmezligini üpjün etmek üçin ýörite bejerildi.Ajaýyp çeýeligi we dynç alyş ýerine ýetirijiligi bar, ýokary ýygylykly yrgyldy astynda deşikleriň petiklenmeginiň öňüni alyp bolar, şonuň üçin barlagyň netijeliligini ýokarlandyrar.

Gurnama

333333333333333333333

Arza

Polyurethane Dewatering Screen Panel (6)
Polyurethane Dewatering Screen Panel (4)
Polyurethane Dewatering Screen Panel (2)

  • Öňki:
  • Indiki: