Poliuretan modully ekran paneli

Gysga düşündiriş:

Poliuretan modully ekran mesleri we PU panelleri titreýän ekranyň klassifikasiýasynda magdançylyk, metallurgiýa, kömür, koks, kömür ýuwmak, nebit, himiýa we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.Dürli ekran mesleri üçin müňlerçe galyplar bar, şeýle hem ussahanamyzda galyplary gaýtadan işleýän maşynlar bar, diňe çyzgy ýa-da nusga iberiň, biz ony dizaýn edip bileris.305x305mm, 305x610mm, 300x800mm, 300x1000mm, 300x1200mm ýaly adaty aýratynlyklar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyk

● Ajaýyp könelişme garşylygy, ýeňil agram we ýokary aýralyk netijeliligi.
Pl Dakylmazlyk, sürtülme garşy, täsirlere garşy, ýyrtylmaga garşy, ömri uzak ulanmak, pes ses, aňsat gurnama.
● Ujypsyzja tehniki hyzmat, az çykdajy we ýokary öndürijilik netijeliligini ýokarlandyrmak.Polatdan ýasalan ekran torunyň, polat simden dokalan ekran torunyň, poslamaýan polatdan ýasalan ekran we rezin ekran torunyň täze nesli çalşylýar.

Apertura

Dürli görnüşli duralgalar (ýeri / mes) müşderileriň islegi hökmünde dizaýn edilip bilner.

Aperture   (5)

Gurnama

Gurnama görnüşlerine gysga demir ýol görnüşi, demir ýol oturgyjynyň görnüşi we dartyş görnüşi, gurmak, sökmek we çalyşmak aňsat.

999999999999999

Tehnologiýa merkezi

Screen Ekranyň panelleri boşadylýar we könelmeginiň öňüni almak we gurnamagy üpjün etmek üçin goldaw panelleriniň üstünde berkidilýär.
Impact Täsir edýän ýerler boş bolýar we has galyňlaşdyrylýar.
The Dogry dartgynlylygy üpjün etmek we ýüküň görnüşini saklamak üçin ekran panellerinde berkitme zolaklary bar.
Screen Ekran panelleriniň gyralary işlenip düzüldi we berkidildi, bu bolsa ekran-anelleriň arasynda ajaýyp möhür döredip biler.
● Bolt deşikleri merkeziň takyk ýerleşişini üpjün etmek üçin degişli ýerlerde düzülendir.
Screen Ekranyň panelleriniň ýerleri dizaýna laýyk gelýär, kör we ýokary netijelilik ýok.

Aperture   (4)

  • Öňki:
  • Indiki: