FY-ZKB seriýaly çyzykly wibrasiýa ekrany esasy programma

Gysga düşündiriş:

Gapdal plitalar we garawul plitalary CNC plazmasy bilen kesilýär;birleşdirijiler kebşirlemezden ýokary güýçli perdeler bilen birikdirilýär.
Ekranyň şöhleleriniň ýüzüne aşaga çydamly poliurea materiallary sepilýär we kebşirleýiş stresini ýok etmek üçin ýylylyk bejergisi geçirildi, şeýlelik bilen ulanyş ömri gowulaşýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Side Gapdal plitalar we garawul plitalary CNC plazmasy bilen kesilýär;birleşdirijiler kebşirlemezden ýokary güýçli perdeler bilen birikdirilýär.
Screen Ekranyň şöhleleriniň ýüzüne aşaga çydamly poliurea materiallary sepilýär we kebşirleme stresini ýok etmek üçin ýylylyk bejergisi geçirildi, bu usul bilen ulanyş ömri gowulaşýar.
● Poliurea şöhleleriň aşagyndaky ekrana sepilýär. Ekranyň esasy göwresi pes sesli rezin çygly çeşmeler bilen goldanýar.
● Bir paluba we iki paluba bar.
Ain Poslamaýan polatdan ýasalan ekran panelleri, poliuretan ekran panelleri we poslamaýan polatdan we poliuretan goşma ekran panelleri hakyky amaly boýunça elýeterlidir.
● Ulanyjylar iş talaplaryna laýyklykda degişli gurnama burçuny saýlap bilerler we gurnama burçuny + - 5 dereje aralygynda sazlap bolar.
Pol Poliuretan ekran panelleriniň artykmaçlyklary, ömrüň uzak ulanylmagy, amatly gurnama, ýokary netijelilik, energiýa tygşytlamak we sesiň peselmegi bilen ýokary açylyş tizligidir.

FY-ZKB çyzykly yrgyldy ekrany titreýän hereketlendirijiler bilen hereket edýär we gurluşy ýönekeý we güýç sarp etmek pes.Dürli minerallary barlamak, bahalandyrmak we suwlandyrmak üçin amatly.Fy-zkb seriýaly çyzykly yrgyldy ekrany ösen barlag tehnologiýasyny we önümçilik prosesini birleşdirýär.Tehniki hyzmat erkin, ýokary ygtybarlylyk we ýokary yrgyldy intensiwligine laýyklykda düzülendir.Dürli agyr iş şertleri üçin amatlydyr.Metallurgiýa, magdançylyk, kömür, reňkli metallar, gurluşyk materiallary, himiýa senagaty we ş.m. ýaly metal we metal däl ýataklarda giňden ulanylýar.


  • Öňki:
  • Indiki: