Poliuretan dartylan ekran paneli

Gysga düşündiriş:

Poliuretan ekran panelleri ýokary köýnekli garşylyk, ýeňil agram we ýokary aýralyk netijeliligi, dakylmazlyk, sürtülme garşy, täsirlere garşy, ýyrtylmaga garşy, ömri uzak ulanmak, pes ses, amaly aňsat gurnamak.Bu ugurda 2002-nji ýyldan bäri tejribämiz bar. Dürli duralgalar üçin dürli galyplar bar, şeýle hem zawodymyzda galyndylary gaýtadan işleýän merkez bar, şonuň üçin dürli ululyklary we duralgalary sazlap bolýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Üstünlik

● Fangýuan dartylan ekran panelleri boşadylýar we geýilmeginiň öňüni almak we gurnamagy üpjün etmek üçin goldaw zolaklarynyň üstünde berkidilýär.
Impact Täsir edýän ýerler beýleki böleklere garanyňda galyňlaşdyrylýar we galyňlaşdyrylýar.
● “Fangyuan” ekran panelleri işlenip, berkidilen gyralar, ekran panelleriniň arasynda ajaýyp möhür döredip biler.
An Fangyuan ekran panellerini berkitmek, dogry dartgynlylygy üpjün etmek we ýüküň aşagyndaky görnüşi saklamak üçin uzalmak üçin niýetlenendir.
● Boltlary deşikler, takyk ýerleşişini üpjün etmek üçin degişli paltalara atylýar.
Ots Çukurlar netijeliligi ýokarlandyrmak üçin gözden geçiriş hereketine kömek etmek üçin dizaýn bilen bezelendir.
● Ujypsyzja tehniki hyzmat, az çykdajy we ýokary öndürijilik netijeliligini ýokarlandyrmak.Bu polat plastinka zarba urýan ekran torunyň, polat simden dokalan ekran torunyň, poslamaýan polatdan ýasalan ekran we rezin ekran torunyň täze nesli çalyşmagydyr.

Polyurethane Tensioned Screen Panel (3)

Arza

Poliuretan dartylan ekran panelleri metallurgiýa, magdançylyk, kömür, gurluşyk materiallary, suw tygşytlylygy, ýol gurluşygy we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

Polyurethane Tensioned Screen Panel (1)
Polyurethane Tensioned Screen Panel (2)
Polyurethane Tensioned Screen Panel (3)

Üstünlik

● Fangyuan ekran panelleri boşadylýar we geýilmeginiň öňüni almak we gurnamagy üpjün etmek üçin goldaw zolaklarynyň üstünde berkidilýär.
Impact Täsir edýän ýerler boş bolýar we has galyňlaşdyrylýar.
● Fangyuan ekran panelini berkitmek, dogry dartgynlylygy üpjün etmek we ýüküň aşagyndaky görnüşi saklamak üçin uzalmak üçin niýetlenendir.
● “Fangyuan” ekran panelleri işlenip, berkidilen gyralar, ekran panelleriniň arasynda ajaýyp möhür döredip biler.
Center Merkeziň takyk ýerleşişini üpjün etmek üçin bolt deşikleri degişli ýerlerde guýulýar.
F “Fangyuan” ekran panelleriniň ýerleri, netijeliligi ýokarlandyrmak üçin barlag işine kömek etmek üçin dizaýnda bezelendir.
Screen Ekranyň panellerinde hatarlanan polat sim bar, ýükleýiş kuwwatyny ýokarlandyrýar we ulanyş möhletini gowulandyrýar.

Screen Panel

Poliuretan dartyş ekrany panelleriniň uzak ömri we uly göterijilik ukyby bar.Poliuretan ekranynyň özünde gaty ýokary elastik modul, ýokary güýç, täsir siňdiriş we ýokary aşaga garşylyk barlygy sebäpli, ýokary dartyş güýji bar.Onuň göterijilik ukyby rezin ekran panellerinden 2,5 esse köp, şonuň üçin hyzmat ediş möhleti metal ekran torundan 8-10 esse ýokarydyr.Ekranyň üstünde öz-özüni arassalamak, deşik dakmak we ýokary barlag netijeliligi ýok.Güýçli suw geçirijiligi we ekran deşiginiň uly konus burçy sebäpli poliuretan çygly inçe bölejikleriň ýelmeşmeginiň öňüni alyp biler, şonuň üçin çygly inçe bölejikleri barlamak we toparlara bölmek üçin amatlydyr.


  • Öňki:
  • Indiki: