FY seriýaly inçe çäge dikeldiş enjamy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Iş ýörelgesi

FY seriýaly inçe çäge dikeldiş enjamy, gum we çygly agregatda hapa suwlary arassalamak, magdan guýularyny guratmak we beýleki amallar üçin ulanylýar.Palçyk, gum bilen suwuň garyndysy siklona süýümli nasos arkaly iberilýär.Merkezden gaçyryş klassifikasiýasy bilen jemlenen inçe çäge, suwuň aşagyndaky suwy ekrana berýär.

Suwy ekranyň suwsuzlanmagyndan soň, inçe çäge suwdan täsirli bölünip, gödek gum bilen garylýar.Geçiriji nasos howuzynda kanalizasiýa az bolanda, zeýkeş bölegindäki kebelek klapany sazlanyp, soňra ikinji derejeli dikeldiş üçin zeýkeşiň üsti bilen nasos howzuna gaýdyp biler.Suwsuzlyk ekranyna girýän material konsentrasiýasy 60% - 75%.Ahyrynda dikeldilen inçe çäge bilen lagym zeýkeşiň üsti bilen akdyrylýar.Arassalamak, suwsuzlandyrmak we bahalandyrmak ýaly üç funksiýany ýerine ýetirmek üçin nasosyň tizligini üýtgetmek, minomyň konsentrasiýasyny üýtgetmek, aşýan suwy sazlamak we iňňe burnuny çalyşmak arkaly nepisligi sazlap bolýar.

Machinehli enjamyň enjamlaryň gurluşy, kiçi pol meýdany we ýokary çäge dikeldiş tizligi bar.Gelýän materialda 200-den gowrak inçe çäge dikeldip biler we toplumlaýyn dikeldiş tizligi 90% -den gowrak bolup biler.

Üstünlik

Treatment Bejeriş ukyby, iýmitlendiriş materialynyň konsentrasiýasy we ş.m. ýaly dürli iş şertleriniň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin modully gurluş dizaýny kabul edilýär.
Integr Integrirlenen nasos çukurynyň dizaýny, tutuş ulgamyň ýerleşişini has ýerlikli we ykjam edýär.
Control Dolandyryş ulgamy enjamyň uzakdan dolandyrylmagyny we aýlanmagyny amala aşyrmak üçin ýygylyk öwrüjisi bilen birleşdirilen Siemens PLC programmirläp bolýan kontrolleýeri kabul edýär.
Flow Akym enjamynyň iýmit basyşyna gözegçilik edip bolýar we enjamyň işleýiş ýagdaýyna hakyky wagtda gözegçilik edip bolýar.
Nasos nasosy enjamyň aňsat poslamagy ýa-da poslamagy ýaly meseleleri çözýän we enjamyň durnukly işlemegini üpjün edýän ýörite könelişme çydamly materiallar bilen sepilýär.Mundan başga-da, ýeke özi ulanylyp bilner ýa-da FY seriýaly tigirli çäge ýuwujy maşyn bilen birleşdirilip, inçe çäge dikeldiş maşynyny emele getirip bolar.

Arza

FY Series Fine Sand Recovery Machine (1)
FY Series Fine Sand Recovery Machine (2)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Önümleriň kategoriýalary